Navigatie

Privacy Policy

Privacy Policy

Toelichting
Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de
rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij
verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de
verwerking: Pickup Sounds, KvK 64594084 (hierna: “ONDERNEMING”).
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens
worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze
website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u
kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook
met de verwerking zelf.

1. Artikel 1 – Algemeen
1.1. ONDERNEMING leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11
december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht
omtrent het “recht van de elektronische economie”.
1.2. ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ONDERNEMING.

2. Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
2.1.1. Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;
2.1.2. Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw
profielafbeelding);
2.1.3. Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
2.1.4. Categorie 4: via cookies
2.1.5. Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
2.2. ONDERNEMING kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
2.2.1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
2.2.2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de
bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.


3. Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
De ONDERNEMING zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden
gebruiken:
3.1.1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van
persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of
bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van onze
onderneming om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
3.1.2. Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze
onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u
werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing,
met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
3.1.3. Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als
rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
3.1.4. Categorie 4: cookies (zie artikel 8);
3.1.5. Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het
verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van
bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een
bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in
papieren en/of elektronische vorm, kan ONDERNEMING uw gegevens gebruiken voor het verzenden
van marketing en ander materiaal met betrekking tot ONDERNEMING, haar producten en/of
diensten. ONDERNEMING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door
ONDERNEMING bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door
bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel emailbericht.
3.3. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING, waarbij zij
haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING failliet gaat, kan 
zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de
bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden
overgedragen.
ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat
ONDERNEMING uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet
onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
ONDERNEMING zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met
uw voorafgaande toestemming.
3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING uw persoonsgegevens ingevolge een
gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.
ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en
ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4. Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in
functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de
ONDERNEMING en u.

5. Artikel 5 – Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van
het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heeft u
steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om
ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor
doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u g
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door
Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan
andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw
voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij
per e-mail of per post naar ONDERNEMING of door gebruik te maken van het contactformulier op de
website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen
profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse
Privacycommissie. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een
vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch
vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de
kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke
andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane
toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik
dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens,
alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Artikel 7 – Toegang door derden
7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw
persoonsgegevens aan onze werknemers.
7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen
tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy
Policy.

8. Artikel 8 – Cookies
8.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de
harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons
gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
8.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te
optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van
de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en
gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten.
8.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of
bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch
noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
8.3.1. Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een correcte werking van de website.
8.3.2. Niet-functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van het gebruik
van de website.
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de
verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen
enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze
derde partijen zoals de Google Analytics cookies.
8.4. Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te
aanvaarden. Bij doorgaan van het bezoek gaat u akkoord met het gebruik van de cookies.
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te
wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de
Website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:
http://www.youronlinechoices.eu/

© 2015 - 2019 Pickup Sounds | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.